Пријавите се путем Е-адресе

“Pro-life worldwide association”
Међународна асоцијација организација за живот

Савез за живот је формиран на други дан Благовести 8. априла 2016. године и од тада окупља удружења и појединце посвећене заштити људског живота од тренутка зачећа, смањењу броја абортуса, очувању породичних вредности, поправљању негативног природног прираштаја, итд.

Сарадња чланица савеза са сродним организацијама у свету је почела раније. Искуства сарадње са удружењима из Русије, Румуније, Шпаније, Ирске, Аргентине, Белорусије, и учешће на међународним конференцијама у Москви и Будимпешти и друге околности су довеле до потребе да се формира међународна (светска) асоцијација организација које се баве сличним активностима – “Pro-life worldwide association”.

Иницијатива је покренута у Београду децембра 2018. године. Многи проблеми удружења за живот (против абортуса, pro-life) су слични или исти, стога бољом сарадњом можемо много више постићи. Pro-life покрет није у свим земљама подједанако развијен: у некима постоји деценијама и врло је снажан и утицајан, у другима се тек формира и потребна му је свеобухватна подршка; pro-life покрети у неким земљама успевају да мобилишу стотине хиљада људи (или чак преко три милиона у Аргентини ове године) на маршеве за живот и сличне манифестације; одређене земље имају изванредне дизајнере, друге одличну комуникацију са чланством, треће добру сарадњу са медијима; неке су оствариле добру кооперацију и разумевање са државним органима, друге наилазе на неразумевање у овој активности, итд.

Верујемо да ће умрежавање организација, лекара, правника, јавних личности, ентузијаста, волонтера, итд из разних земаља и континената донети добро и напредак свима и целом свету: мање абортуса, јаче породице, више радости и живота, више путовања и дружења, бољи и лепши свет.

Радојко Љубичић, мастер политикологије, координатор Савеза за живот у Србији
24.12.2018.

“Pro-life worldwide association”
International Association of Pro-Life Organizations

The Alliance for Life was formed on the second day of the Annunciation Day on April 8, 2016, and since then it has gathered associations and individuals dedicated to protecting human life from the moment of conception, reducing the number of abortions, preserving family values, correcting negative demographic growth, etc.

The cooperation of members with related (similar) organizations in the world began earlier. Experiences of cooperation with associations from Russia, Romania, Spain, Ireland, Argentina, Belarus, and participation in international conferences in Moscow and Budapest and other circumstances have led to the need to form an international (world) association of organizations that deal with similar activities: “Pro-life world association”.

The initiative was launched in Belgrade in December 2018. The main problems of the associations for life (against abortion, pro-life) are similar or the same around the world, therefore, with better cooperation we can achieve much more. Pro-life movement is not equally developed in all countries: in some it exists for decades and is very strong and influential, in others it is only recently formed and requires comprehensive support; pro-life movements in some countries are able to mobilize hundreds of thousands of people (or even over three million in Argentina this year) to march for life and similar manifestations; some countries have outstanding designers, other excellent communication with membership, third good cooperation with the media; some have achieved good cooperation and understanding with state authorities, others find misunderstanding in this activity, etc.

We believe that networking of organizations, doctors, lawyers, public figures, enthusiasts, volunteers, etc. from various countries and continents will bring good and progress to everyone and the whole world: less abortion, stronger families, more joy and life, more travel and socializing, better and more beautiful world.

Radojko Ljubichich, Master of Political Science, Coordinator of the Association for Life in Serbia
24.12.2018.

2018-12-24T14:22:27+00:0024. децембра 2018|